Åpenhetsloven

Sommeren 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven har som formål å forebygge og avdekke brudd på menneskerettighetene, gjennom å gjøre det mulig å kreve innsyn i større virksomheter. Det vil si at bedrifter som faller under kategorien «større virksomheter» plikter å gjøre informasjon tilgjengelig.

Vi i Ålgårds Auto støtter et lovverk som stiller krav om anstendige arbeidsforhold og fremmer respekten for de grunnleggende menneskerettighetene. Det er en selvfølge. Derfor foretar vi aktsomhetsvurderinger som vil publiseres offentlig, her på nettsiden.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023:

Virksomhet: Ålgård’s Auto, Org.nr. 978684335

Utfylt av: Ulf Karlsen

Dato: 30.6.2023

Rapporteringsperiode: 1.7.2022 – 30.6.2023

Åpenhetsloven § 5a: Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere. Faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold.

Organisering

Ålgård’s Auto er organisert som et aksjeselskap. Vi holder til i Bedriftsveien 18, 4313 Sandnes.

Dokumentet innbefatter Ålgårds Auto AS, org nr 978684335.

Vår virksomhet er del av det organiserte arbeidslivet, og tilsluttet både NHO og NBF.

Ansatte

Totalt i Ålgårds Auto : 58

Antall menn 52/Antall kvinner 6

Omsetning i 2022:
Totalt 312 MNOK

Driftsområde

Vårt driftsområde er primært bilsalg av nye og brukte biler, i tillegg til delesalg, verksted, dekkhotell og karosseri. Vi er leverandør av Nissan og XPENG, og våre kunder er i hovedsak bosatt i Norge.

Hovedforretningsområde omfatter ikke egenimport av produkter.

Rutiner/retningslinjer

Våre rutiner og retningslinjer har sin forankring hos daglig leder og styret.

Rutinen dekker en rekke områder i vår virksomhet. Det inkluderer blant annet fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver, i tillegg til kartlegging og vurdering av potensiell negativ påvirkning eller skade. Dette gjelder både egen virksomhet, leverandørkjeder og forretningsforbindelser.

Vi samarbeider også aktivt dersom erstatning eller gjenoppretting er nødvendig. Da iverksettes også tiltak for å stanse eller forebygge negativ påvirkning eller skade.

Videre overvåker vi gjennomføringen og resultatene av disse tiltakene nøye, og sørger for at våre håndteringsmetoder er transparente og blir kommunisert godt.

I våre kontrakter inkluderes krav knyttet til åpenhetsloven. Disse kravene sikrer at vår virksomhet har tilgang til aktsomhetsvurderingene til våre underleverandører dersom de er underlagt åpenhetsloven. For de tilfellene der loven ikke gjelder, krever våre kontraktbestemmelser informasjon om våre underleverandørers innkjøp og leverandørkjeder. Disse kravene omfatter også spesifikasjoner for lønns- og arbeidsforhold, samt krav til internkontroll og HMS for arbeid utført i Norge.

Bærekraft er viktig for oss i Ålgård’s Auto. Les vår konsernrapport her:

Åpenhetsloven § 5b: Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

I løpet av rapporteringsperioden har vi satt i gang aktive arbeidsmøter for å kartlegge våre leverandørkjeder og utføre grundige aktsomhetsvurderinger. Vår prioritert har vært å fokusere på verdikjedene som er direkte knyttet til vår kjernevirksomhet, basert på identifisert vesentlig risiko for potensielle negative konsekvenser.

Vår primære verdikjede omfatter Nissan og XPENG. For mer informasjon om deres bærekraftstiltak, kan du besøke på følgende lenker:

https://www.nissan-global.com/EN/SUSTAINABILITY/LIBRARY/SR/2023/

https://ir.xiaopeng.com/news-releases/news-release-details/xpeng-publishes-2022-environmental-social-and-governance-report

Basert på vår bedrifts innkjøpsmønster har vi identifisert kategorier som vil bli prioritert i vårt videre arbeid. Disse inkluderer blant annet klargjøring, transport og innleie. Vi er engasjert i å minimere eventuelle negative påvirkninger i disse områdene og sikre at våre leverandørkjeder oppfyller våre høye standarder for ansvarlig virksomhet.

Åpenhetsloven § 5c: Opplysninger om eventuelle tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene

I samsvar med våre bedriftsinterne retningslinjer for valg av seriøse underleverandører, sikrer vår virksomhet at vi følger nøye etablerte prosedyrer. Vi benytter også NBFs veiledning og våre egne interne innkjøpsrutiner for å velge pålitelige bedrifter som er fastsatt i Åpenhetsloven og andre relevante regelverk, inkludert Arbeidsmiljøloven.

Vi vet at det alltid er rom for forbedring, og derfor vil vi oppdatere våre rutiner når det kommer til klageordningene i samsvar med Forbrukertilsynets veiledning og anbefalinger fra NHO. Disse tiltakene forventes å øke vår evne til å oppdage potensielle risikoer for brudd på formålene som Åpenhetsloven tar sikte på å ivareta, og hjelpe oss med å håndtere negative konsekvenser når det er nødvendig.

Varslinger kan sendes til: firmapost@algardsauto.no